گمرکگمرک، بیمه و بانک در روز سوم دوره تخصصی مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی

/ak51984se-25-653-5

سومین روز از دوره تخصصی بیمه، گمرک و بانک با ارائه اساتید برتر هر یک از این محورها در موسسه عالی فقه علوم اسلامی ادامه یافت.اولین روز از دوره تخصصی مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی در سه محور بیمه، گمرک و بانک به صورت همزمان برگزار شد.

/ak51984se-25-652

پس از سه روز دوره عمومی، سه محور بیمه، گمرک و بانک دوره‌های تخصصی خود را آغاز کردند.