دوره آموزشی مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی سال 1402


⬅️ فیلم افتتاحیه مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی...
برای مشاهده فیلم‌های دوره از پنجره‌های زیر اقدام نمایید...

اقتصاد اسلامی به مثابۀ حکمرانی عادلانۀ جامعه

اقتصاد اسلامی به مثابۀ حکمرانی عادلانۀ جامعه   مدرسه‌تابستانه‌اقتصاداسلامی | مرداد ١4٠٢ | شهر مقدس قم

نسبت اقتصاد اسلامی و وضعیت امروز اقتصاد ایران

نسبت اقتصاد اسلامی و وضعیت امروز اقتصاد ایران 

دکتر حمیدرضا مقصودی - اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چرخه‌های تولید نابرابری در اقتصاد ایران - حجت‌الاسلام محسن خاکی

چرخه‌های تولید نابرابری در اقتصاد ایران - حجت‌الاسلام محسن خاکی 

چرخه‌های تولید نابرابری در اقتصاد ایران - حجت‌الاسلام محسن خاکی اولین مدرسه‌تابستانه‌اقتصاداسلامی | مرداد ١4٠٢ | شهر مقدس قم

کارآفرینی با تأکید بر دانش ضمنی ایرانیان؛ کارآفرینی فتوّتی - دکتر کاوه فرهادی

کارآفرینی با تأکید بر دانش ضمنی ایرانیان؛ کارآفرینی فتوّتی دکتر کاوه فرهادی اولین مدرسه‌تابستانه‌اقتصاداسلامی | مرداد ١4٠٢ | شهر مقدس قم

کارآفرینی با تأکید بر دانش ضمنی ایرانیان؛ کارآفرینی فتوّتی دکتر کاوه  فرهادی اولین مدرسه‌تابستانه‌اقتصاداسلامی | مرداد ١4٠٢ | شهر مقدس قم