کارگروه گمرک و تجارت خارجی

این کارگروه در راستای نقش آفرینی بیشتر آموزه های اقتصادی اسلام در عرصه سیاستگذاری و اجرا در گمرک تشکیل شده است.
در  قدم اول این کارگروه به دنبال استخراج نظام مسایل گمرک از منظر اقتصاد  اسلامی است و در قدم دوم به تحقیق و تبیین مبانی و آموزه های اقتصادی اسلام  بر اساس نظام مسایل استخراج شده خواهد پرداخت و در قالب تحقیقات و گزارش  های پژوهشی و سیاستی و ... به سیاستمداران و مدیران اجرایی گمرک پیشنهاداتی  را در راستای سیاستگذاری در گمرک بر اساس آموزه های اسلام و عملکرد بهتر  بر اساس احکام اسلامی ارائه خواهد کرد.

نشست هم اندیشی دبیران کارگروه‌های ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی

نشست هم اندیشی دبیران کارگروه‌های ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی