در این نشست که عصر دو شنبه 17 فروردین در دانشگاه قم برگزار شد، دبیران کارگروههای بیمه، بانک و سیاست پولی، تولید، مردمی سازی،گمرک و با حضور دکتر سعیدی حضور داشتند راهبردهای ستاد در سال جدید تبیین گردید و برنامه گروههای علمی، بیمه، مردمی سازی، تولید و خزانه در سال جدید بررسی و مصوب گردید. 

همچنین مقرر گردید کارگروههای ستاد در خصوص شناسایی موانع تحقق شعار سال در حیطه تخصصی خود پژوهشهایی را ارائه دهند.