ویدیو مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

🗓 زمان ثبت‌نام اولیه: از ۲۵ تا ۳۱ تیر، تاریخ برگزاری دوره: 21 تا 27 مردادماه