#صوت 🎙️

🔶 دکتر علی‌اکبر ناسخیان

🔸 خود مارکس چه گفت؟

🔹پژوهشگر تاریخ عقاید اقتصادی

دانلود صوت ⬅️  ارائه دکتر ناسخیان (2).mp3