محمد زمانی فریزهندی

اولین روز از دوره تخصصی مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی در سه محور بیمه، گمرک و بانک به صورت همزمان برگزار شد.

/ak51984se-25-652

پس از سه روز دوره عمومی، سه محور بیمه، گمرک و بانک دوره‌های تخصصی خود را آغاز کردند.