این جلسه که با موضوع تبادل نظر و  همفکری در خصوص موضوعات و مسائل پژوهشی کارگروه‌های ستاد به صورت هفتگی برگزار می گردد، ضمن پیگیری روند پژوهشهای کارگروه‌های ستاد، چالشهای مشارکت مردم در نظریه و عمل مطرح گردید و در ادامه شرکت کنندگان از ارائه آقای دکتر حسینی با موضوع  مردمی سازی در اندیشه  حضرت امام خمینی (ره) استفاده کردند. با توجه به اهمیت بحث و قابل استفاده بودن آن در زمینه گزارشهای در دست تدوین در کارگروه‌های ستاد با موضوع شعار سال مقرر گردید بخشی از جلسه آتی کارگروه به ادامه این بحث اختصاص یابد.