فراخوان

«تشکیل هیئت اندیشه‌ورزان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم»

/andishevarzanqom

🔸فراخوان🔸 با حضور اساتید، دانشجویان و دانش‌پژوهان تحصیلات تکمیلی حوزوی و دانشگاهی