علم اقتصاد


حکمرانی فناوری باید مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان باشد

/post-3

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری  استان قم، ارائه دهندگان نشست وبیناری «حکمرانی فناوری و تغییر الگوی توسعه  اقتصادی»، ایجاد حکمرانی فناوری مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان را تنها با  اتکا بر ساخت الگوی اقتصاد اسلامی و توجه به توسعه پایدار درون زا و بومی  امکان پذیر دانستند.