سازگاری آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

گمرک، بیمه و بانک در روز سوم دوره تخصصی مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی

/ak51984se-25-653-5

سومین روز از دوره تخصصی بیمه، گمرک و بانک با ارائه اساتید برتر هر یک از این محورها در موسسه عالی فقه علوم اسلامی ادامه یافت.