اعلام اسامی برگزیدگان اولین مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

طبق دستورالعمل ارزیابی و پس از بررسی سه شاخص حضور، مشارکت و نگارش متن، برای دانش پژوهان حضوری و همچنین دو شاخص حضور و نگارش متن برای دانش پژوهان مجازی افراد زیر به عنوان برگزیدگان اولین مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی انتخاب شدند، ضمن عرض تبریک خدمت برگزیدگان محترم به زودی جزئیات دوره تداوم و همکاری اعلام خواهد شد.

اسامی برگزیدگان مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی:

  1. سجاد شیعه علی صالح
  2. محمد مهدی حاجی کاظم تهرانی
  3. سعید تجریشی
  4. محمد حسین کاظمی رنانی
  5. اسد عدالت پرور
  6. مجید خسروپور
  7. محمد امین رضایی
  8. محمد حسن دهقانی
  9. علی مشکانی
  10. نسرین حاجی حسن