#صوت 🎙️

🔶 دکتر حسین صمصامی

🔸گزارش یک سرقت؛

گران‌سازی دستوری نرخ ارز

🔹رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

 دریافت فایل صوتی ⬅️ ارائه دکتر صمصامی.mp3