#صوت 🎙️

🔶 دکتر کاوه فرهادی

🔸 کارآفرینی با تأکید بر دانش ضمنی ایرانیان؛ کارآفرینی فتوّتی

🔹عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

 دریافت فایل صوتی ⬅️  ارائه دکتر کاوه فرهادی.mp3