مشکلات اقتصادی

گزارش تصویری از نشست علمی «نقش حوزه در شناسایی و حل مشکلات اقتصادی جامعه»

/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87