دکتر مجاهدی

گزارش تصویری روز دوم مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی

/kh58a434952k3r05

دومین روز از مدرسه زمستانه  سیاستگذاری اقتصاد اسلامی با حضور دکتر محمدمهدی مجاهدی رئیس پژوهشکده  اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی  استان قم برگزار شد.