جلسه هم اندیشی امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه و ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت اقتصاد:

در این جلسه که در اداره امور اقتصادی و دارایی استان قم برگزار گردید دکتر مقصودی سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بر لزوم استفاده از توانمندی های حوزه و روحانیت در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور مخصوصا موضوعات اقتصادی تاکید نموده و ایجاد ستاد همکاری حوزه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را حرکت مناسب و قابل توجه برای حضور هرچه بیشتر اندیشه های ناب اسلامی در حل مشکلات اقتصادی کشور دانستند.

دکتر فراهانی فرد نیز اظهار امیدواری نمودند که سیر تعاملات مثبت حوزه و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر چه بیشتر و بهتر گسترش یابد. مشاور وزیر و رئیس ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت اقتصاد بیان داشتند که اقتصاددانان اسلامی آمادگی کامل دارند که در تمام زمینه های حکمرانی و علی الخصوص مباحث  اقتصادی حضور فعال داشته باشند. ایشان ایجاد ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت اقتصاد نیز در همین راستا دانستند و رشد کمی و کیفی فعالیت ها ستاد را از اهداف مهم ستاد بیان داشتند.