ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست هفتگی  پنجشنبه 9 آذر میزبان پژوهشگران موسسه برهان بود. در این جلسه پژوهشگران موسسه برهان درخصوص موضوعات پژوهشی در حال انجام  خود از جمله درخصوص مالیات، پول و بانک گزارشی ارائه نمودند. در ادامه این نشست دکتر کفشگر دبیر کارگروه مالیات ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته طی مدت تشکیل کارگروه در ستاد ارائه نمودند و سپس به شرح برنامه‌های آتی خود پرداختند. همچنین در این نشست درخصوص پژوهش های حوزه پول و بانک موسسه برهان و نیز نحوه تعامل با کارگروه بانک و سیاست های پولی و ارزی ستاد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

دکتر صالحی معاونت علمی و پژوهشی ستاد نیز مباحث و موضوعات مدنظر ستاد و نیز اولویت های پژوهشی وزارت اقتصاد را برای حاضران در نشست بیان داشتند. 

در ادامه دکتر سلمانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، پس از شرح اهداف ستاد و معرفی ظرفیت‌های موجود، ضمن اشاره به همکاری خوب و کم سابقه وزارت اقتصاد و دارایی جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی در زمینه اقتصاد اسلامی، آمادگی ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید و پژوهشگران را اعلام نمودند و درخصوص چگونگی همکاریهای دوجانبه با میهمانان نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند.