برگزاری کارگاه معرفی چارچوب عملیاتی تکافل درصنعت بیمه ایران با ارائه دکتر سعید صحت، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در سالن شهید احمدی روشن دانشگاه قم برگزار شد.

تکافل با بیمه مرسوم (بیمه‌های بازرگانی متداول) از نظر جبران زیان‌های مالی مشابهت دارد، ولی چون تعدادی از محققان اسلامی بیمه مرسوم را با شریعت ناسازگار و آن را دارای عناصر غَرَر (بی‌اطمینانی و جهل) و مَیْسِر (قِمار) و ربا می‌دانند، تکافل را به جای آن معرفی نموده‌اند که علاوه بر آن‌که کارکرد بیمه‌های مرسوم را دارد، از آن سه عیب به دور است و نهادی مالی ـ اخلاقی به شمار می‌آید.