در این دیدار ضمن تبادل نظر درخصوص بعضی از مسائل ، مشکلات موجود در حوزه اقتصاد مانند ارز ، نحوه اجرای صحیح قانون و تطابق با عقوداسلامی مورد گفتگو قرار گرفت.